Kampi i paqes rinore në Budapest, 2018

Rinore

Afati i fundit për aplikim: 13 prill 2018
Për: të rinjtë nga 18 deri në 25 vjet
Vendi: 26 qershor-3 korrik 2018, Qendra Rinore Europiane, Budapest

Përshkrimi

Kampi i Paqes Rinore angazhon të rinjtë dhe organizatat rinore nga rajonet e prekura nga konflikti në aktivitete të transformimit të konflikteve dhe konflikteve të bazuara në edukimin e të drejtave të njeriut dhe të të mësuarit ndërkulturor gjatë dhe pas kampit.

Objektivat kryesore (personale, organizative dhe institucionale) të Kampit të Paqes Rinore janë:

– për të zhvilluar vetëdijen dhe kompetencat bazë (njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet) të pjesëmarrësve në arsimin e të drejtave të njeriut, transformimit të konfliktit, të mësuarit ndërkulturor dhe dialogut, duke përfshirë të kuptuarit kritik të personelit dhe identiteteve kolektive si dhe rolin e tyre në konflikte;

– T’u mundësojë pjesëmarrësve të ndajnë përvojat personale të konfliktit dhe dhunës dhe strategjitë e përballimit në një atmosferë pozitive dhe të sigurt të jetesës dhe të të mësuarit së bashku;

– Të motivojë dhe mbështesë pjesëmarrësit në rolin e tyre si shumëfishues dhe udhëheqës të bashkëmoshatarëve në aktivitetet e ndërtimit të paqes me të rinjtë, duke i inkurajuar ata që të zbatojnë nismat pasuese;

– Të promovojë dhe të ndajë praktikat ekzistuese të punës së të rinjve dhe përvojat e të rinjve që punojnë në dialogun dhe transformimin e konflikteve në komunitetet e tyre;

– për të forcuar rolin e Këshillit të Evropës, në veçanti, përmes Rinisë saj për Programin Demokraci, në përpjekjet e saj drejt forcimit të punës së të rinjve në fushën e transformimit të konflikteve, kohezionit social dhe dialogut ndërkulturor si dhe në zbatimin e qasjeve të Sigurimit të OKB-së Rezoluta e Këshillit 2250 (2015) për Rininë, Paqen dhe Sigurinë.

Të drejtë aplikimi kanë:

Kampi i Paqes Rinore 2018 do të bashkoj 60 deri 70 të rinj nga komunitetet e mëposhtme të prekura nga konfliktet:

 • Qipro (grekë qipriotë dhe qipriotë turq);
 • Kosovë, * Pjesëmarrës nga komuniteti shqiptarë, serbë si dhe komunitete të tjera;
 • Nga të dy brigjet e lumit Nistru/Dniestr;
 • Kaukazi i Jugut, në veçanti rajonet e prekura nga konflikti dhe pakicat etnike.

Të gjithë pjesëmarrësit duhet:

 • mosha mes 18 dhe 25 vjeç;
 • të jetë në gjendje të punojë në gjuhën angleze;
 • Të jetë i disponueshëm dhe plotësisht i angazhuar për të marrë pjesë në Kampin e Paqës Rinore;
 • jini kureshtarë, me mendje të hapur, të vlerësoni diversitetin dhe mësoni rreth realiteteve të njëri-tjetrit.
 • të motivohen për të mësuar dhe zbatuar vlerat dhe qasjet e Kampit të Paqes Rinore, veçanërisht të drejtat e njeriut, demokracinë dhe dialogun ndërkulturor;
 • Të përfshihen në projektet e rinisë ose komunitetit në komunitetin e tyre dhe të jenë të motivuar për të zbatuar iniciativat rinore për ndërtimin e paqes pas kampit;
 • të ketë një ndjenjë përgjegjësie për veprimet e veta, angazhimin për zhvillimin personal dhe të komunitetit dhe të vazhdojë angazhimin me pjesëmarrësit e tjerë;
 • mundësisht të përfshihen në një organizatë ose rrjet, institucion, grup zyrtar dhe / ose joformal që është i gatshëm t’i mbështesë ato gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit dhe më pas në zbatimin e iniciativave rinore për ndërtimin e paqes.

Kosto

 • Bordi i plotë dhe qëndrimi në seminar do të sigurohet dhe paguhet nga Këshilli i Evropës në Qendrën Evropiane të Rinisë në Budapest;
 • Këshilli i Evropës do të lëshojë një ftesë me qëllim të marrjes së vizave për të gjithë pjesëmarrësit. Kostot që lidhen me aplikimin për viza do të rimbursohen nga Këshilli i Evropës, me paraqitjen e marrjes përkatëse dhe pas miratimit(të vizës);
 • Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen me paraqitjen e faturave përkatëse, sipas rregullave të Këshillit të Evropës. Mund të rimbursohen vetëm pjesëmarrësit që do të marrin pjesë për tërë kohëzgjatjen e kampit. Pagesa do të bëhet në para të gatshme (në euro) gjatë Kampit ose përmes transferit bankar pas takimit. Rreziqet specifike të udhëtimit do të mbulohen nga një politikë e sigurimit CHARTIS (numri 2.004.761) për të cilën do të sigurohen më shumë informacione për pjesëmarrësit e përzgjedhur.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit.

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të internetit.

NJOKIS TIPS